Számunkra fontos a korrekt működés.

Olvasd el az Általános Szerződési Feltételeinket

Tartalomjegyzék

Vendégeknek

Legutóbb frissítve: 2023.03.08.

Tartalma:

Javítottuk a cégnevet

Javítottuk a kapcsolattartó email címet

I. Bevezető

Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) érvényesek a Salonhero Kft. (továbbiakban: Salonhero) által üzemeltetett Salonhero alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) felhasználó mint „Vendég” általi látogatása, használata, és Alkalmazáson minden listázott szépségipari szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások foglalása és igénybevétele során.A felhasználó (Vendég vagy Szolgáltató) az Alkalmazás telepítésével és használatával kifejezetten elfogadja a jelen dokumentumban foglalt szerződési feltételeket, mint a közte és a Salonhero közötti jogviszony alapját. A felhasználó és a Salonhero kötelezettséget vállalnak a jelen dokumentumban foglaltak betartására.A felhasználó (Vendég vagy Szolgáltató) kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ÁSzF tartalmát a Salonhero időről időre módosítani jogosult.A Salonhero adatai:

Név: Salonhero Kft. (1136 Bp., Balzac u. 37. mf. 2.)

Email: krisz@salonhero.hu

II. Az Alkalmazás igénybevétele

Az Alkalmazáson a Vendégnek lehetősége van egy szépségipari szolgáltató azon szolgáltatását igénybe venni, mely szolgáltatás keretében a Vendég időpontot foglalhat az általa kiválasztott – a Salonhero rendszerét igénybe vevő – szépségipari szakemberhez a Salonhero rendszerének használatával. Az Alkalmazás használatával kapcsolatban a Vendégnek fizetési kötelezettsége a Salonhero felé nem keletkezik, az időpont foglalás szolgáltatás használata díjmentes. A Salonhero nem szed előleget, és nem közvetít szolgáltató költségeket, így az előleg fizetése esetén a szolgáltatóval közvetlenül kell elrendezni az előleg összegét. A Salonhero mindent megtesz annak érdekében, hogy a Alkalmazáson a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat kerül feltüntetésre, a Salonhero a téves adatközlésért felelősséget nem vállal.

III. A Salonhero kötelezettségei

A Salonhero nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek a Vendég számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Salonhero szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Salonhero felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSzF-ellenes használatából ered, illetve a Vendég a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A Salonhero szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. A Salonhero a Vendég és Szolgáltató magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik. Jelen ÁSzF teljesítése során a Salonhero nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért. A Salonhero jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Vendég a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen ÁSzF-et sérti. A teljesítés során Salonhero alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Salonhero a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Salonhero gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Salonhero által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el. A fentieket a Vendég kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Emellett a Vendég tudomásul veszi, hogy a Salonhero jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

IV. A Vendég kötelezettségei

Vendég tudomásul veszi, hogy tilos a Salonhero Alkalmazásán jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele, tilos a Salonhero Alkalmazás és a Szolgáltatás használatával kéretlen, reklámcélú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása. A Rendszer helytelen használatából eredő károkért a Vendég felelősséggel tartozik.

V. A Rendszer használatának technikai feltételei

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás. A Rendszerbe a Salonhero alkalmazást letöltve lehet belépni telefonon. Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Salonhero Rendszerbe belépni.

VI. A hozzáférés megszűnése

A Salonhero azonnali hatállyal megszüntetheti a Vendég hozzáférését különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben: ha a Vendég az ÁSzF rendelkezéseit súlyosan megsérti; ha a Vendég olyan magatartást tanúsít, amely a Salonhero jogos érdekeit, jóhírnevét sérti; ha a Vendég a Salonhero-t egyéb módon megtéveszti ha a Vendég a Rendszert nem a jelen ÁSzF-ben rögzítettek szerint használja ha a Vendég a Szolgáltatókat igazoltan, több alkalommal megtéveszti.

VII. Panaszkezelés

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Salonhero a Vendég rendelkezésére áll munkanapon 9.00 és 17.00 óra között a Alkalmazáson található Kérdezz minket űrlapon keresztül, továbbá az alábbi email-elérhetőségen: krisz@salonhero.huA Salonhero kizárólag a Alkalmazás használatával kapcsolatos panaszokat tudja kivizsgálni. A Vendég a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Salonhero a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

VIII. Promóciós funkció - QR kód

a) A letöltött alkalmazáshoz tartozik egy QR kód, amit meg tud jeleníteni a Vendég a jobb felső sarokban található kódbeolvasó ikonra kattintva. A Vendégnek minden olyan szolgáltatás befejeztével, amellyel elégedett és amiért így a Szolgáltatónak fizet, lehetősége van bemutatni ezen QR kódot a Szolgáltatónak, akihez foglalt a Salonhero rendszerén keresztül, ezzel megerősítve, hogy a szolgáltatás végbement. A Szolgáltató ez esetben be tudja olvasni a QR kódot és a szolgáltatás elvégzéséért jutalomban részesül. A Vendég a QR kód beolvasásáért jutalomban vagy egyéb díjazásban saját maga nem részesül, a QR bemutatásával kizárólag a Szolgáltatót segíti. A Szolgáltató mindazonáltal saját belátása és saját üzlet-szabályzata vagy szerződéses feltételei alapján nyújthat kedvezményt a Vendég számára.b) A promóciós QR kód másik célja, hogy a Vendég kezdvezményre beváltható krediteket tudjon gyűjteni minden szolgáltatónál tett látogatásánál, amíg az nem jelenti ugyan azt a szolgáltatót, akit már egyszer maximum 30 napra visszamenőleg valamikor meglátogatott. Minden kreditet érő ilyen alkalmak után a Vendég 500 kreditet kap, melyeket a kezvezmény promócióban részt vevő szolgáltatóknál tud beváltani. Ezen beváltás azt jelenti, hogy a QR kód beolvasás után a Vendégnek lehetősége nyílik élni a lehetőséggel, hogy a kiválasztott kreditjeit 1 kredit = 1 Forint áron érvényesítse a Szolgáltatónál, mely esetben a Szolgáltató köteles számára a kiválasztott kreditek számával arányosan csökkenteni a fizetendő végösszeget.A Szolgáltató oldalán fellépő költség rendezését az ÁSzF Szolgáltatóknak szóló rész IX./a) pontban tárgyaljuk.

IX. Vegyes rendelkezések

A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Az Alkalmazáson a Salonhero által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Salonhero. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A Salonhero kizárja a felelősségét a Alkalmazás használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Alkalmazás használata során felmerülő bármely kárért. Az Alkalmazás használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. A Salonhero fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSzF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSzF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSzF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók.

Szolgáltatóknak

Legutóbb frissítve: 2023.08.31.

Tartalma:

VI/1. Pénzvisszafizetési garancia: Megszűnik

I. Bevezető

Jelen Általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) érvényesek a Salonhero Kft. (továbbiakban: Salonhero) által üzemeltetett Salonhero alkalmazás (továbbiakban: Alkalmazás) felhasználó mint „Vendég” általi látogatása, használata, és Alkalmazáson minden listázott szépségipari szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatások foglalása és igénybevétele során.A felhasználó (Vendég vagy Szolgáltató) az Alkalmazás telepítésével és használatával kifejezetten elfogadja a jelen dokumentumban foglalt szerződési feltételeket, mint a közte és a Salonhero közötti jogviszony alapját. A felhasználó és a Salonhero kötelezettséget vállalnak a jelen dokumentumban foglaltak betartására.A felhasználó (Vendég vagy Szolgáltató) kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ÁSzF tartalmát a Salonhero időről időre módosítani jogosult.A Salonhero adatai:

Név: Salonhero Kft. (1136 Bp., Balzac u. 37. mf. 2.)

Email: krisz@salonhero.huA Salonhero tájékoztatja az Alkalmazás látogatóit, hogy az Alkalmazáson szolgáltatást megrendelni csak szépségipari szakemberek számára szükséges. Az Alkalmazás a professzionális szépségipari tevékenységet ellátók részére nyújt szolgáltatást ellenérték fejében. A szépségipari tevékenységet ellátók nem minősülnek fogyasztónak az Alkalmazáson igénybe vehető szolgáltatások tekintetében, mivel az üzleti tevékenységük körében járnak el.

I. Regisztráció – a szolgáltatás megrendelése

Az Alkalmazáson az Ügyfélnek lehetősége van regisztráció útján a Salonhero szolgáltatását megrendelni. A regisztráció célja, hogy a Salonhero az Ügyfél igényéről tudomást szerezzen és a kapcsolatfelvételhez, valamint az ajánlat előkészítéséhez szükséges adatok rendelkezésére álljanak. A regisztrációhoz szükséges, hogy az Ügyfél a Salonhero által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztrációról az Ügyfél automatikus visszaigazolást kap. A regisztrációval és a megrendeléssel az Ügyfél az ÁSzF-ben és az Adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadja, és az adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval és megrendeléssel egyidejűleg az Ügyfél hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Salonhero emailben hírlevelet és ajánlatokat küldjön. A próbaidő lejártával - melyről a Salonhero emailben többször értesíti majd a Szolgáltatót, és kéri, hogy proaktívan adja meg bankkártya adatait - az Ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Salonhero felé. Az Alkalmazáson és jelen ÁSzF-ben feltüntetett árak minden esetben magyar forintban kerültek megadásra és bruttó módon kerültek feltüntetésre. A Salonhero az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik. A Salonhero mindent megtesz annak érdekében, hogy az Alkalmazáson a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, például a feltűnő értékaránytalanságot mutató ár, a nyilvánvalóan téves, a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0" Ft-os vagy „1" Ft-os ár, akkor a Salonhero nem köteles a szolgáltatást a tévesen feltüntetett áron nyújtani. A Salonhero fenntartja a jogot a tévedésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására. A Salonhero felajánlhatja az Ügyfélnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, melynek ismeretében az Ügyfél elállhat a szolgáltatás igénybevételének szándékától.

II. Szolgáltatások

A Salonhero szolgáltatása arra irányul, hogy egy olyan online szolgáltatást nyújtó felhasználói felületet működtet (továbbiakban: Rendszer), amin keresztül az Ügyfél könnyebben irányíthatja, kontrolálhatja vállalkozását, meghirdetheti vállalkozását és szolgáltatásait, szabad időpontjait, legjobb ajánlatait, értékeléseit stb. az Alkalmazáson az Ügyfél a Salonhero által nyújtott szolgáltatáscsomagok közül választhat.

III. A szolgáltatás díja, szolgáltatási időszak, díjfizetés

A szolgáltatási díj a bevezető próbaidőszak után mindig utólag, havonta esedékes. A havidíj mértéke a https://salonhero.hu/csomagok oldalon feltüntetett mindenkori ár.

IV. A Salonhero kötelezettségei

A Salonhero az Ügyfél számára biztosítja jelen az ÁSzF megállapodásban meghatározott feltételekkel a Rendszer működését. A Salonhero vállalja, hogy regisztráció után az Ügyfél profiljának 48 órán belül megjelenést biztosít az Alkalmazáson, valós adatok megadása esetén. A Salonhero nem vállal semmilyen felelősséget olyan károkért, amelyek az Ügyfél számítástechnikai eszközeiben vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött elektronikus levelek megnyitása során keletkezett. A Salonhero szintén nem vállal felelősséget a Rendszernek az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért. Kizárt a Salonhero felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSzF-ellenes használatából ered, illetve az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével remélt anyagi hasznának a vártnál csekélyebb mértékéért, az anyagi haszon elmaradásáért, illetve veszteségért. A Salonhero szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért. A Salonhero az Ügyfél magatartásáért harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik. Jelen ÁSzF teljesítése során Salonheronak nem kötelezettsége a Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás, illetve nem vállal felelősséget a helytelenül felvitt adatokért, különösen a telefonszámokért, e-mail címekért, továbbá nem vállal felelősséget az egyes e-mail szolgáltatók tevékenységéért. A Salonhero jogosult a szolgáltatás teljes vagy részleges korlátozására (felfüggesztésére), amennyiben Felhasználó a Rendszer használatával harmadik fél érdekeit, a hatályos jogszabályokat vagy jelen ÁSzF-et sérti. A teljesítés során Salonhero alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. A Salonhero a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, termékeit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni. A Salonhero gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a Salonhero által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően jár el. A fentieket az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Salonhero jogosult a szerződésből eredő követeléseit harmadik személyre engedményezni.

V. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfélnek kifejezett rendszeres kötelessége az alkalmazás használatával kapcsolatban nincsen, hiszen akkor használja, amikor akarja, amikor fel szeretne vinni üresjáratot, azt megmutatva a lehetséges Vendégek számára. Azonban az Ügyfél köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést a Salonhero részére biztosítani (valós adat szolgáltatása). Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a természetes személyeknek, mint reklám címzettjének küldendő reklámot tartalmazó küldeményekre (email, sms, egyéb forma) vonatkozó jogszabályi előírásokkal. A Salonhero nem felelős a szolgáltatás használata során előállított tartalomért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy tilos az Alkalmazáson jogszabályba vagy jó erkölcsbe, illetve közízlésbe ütköző vagy a szerzői jogokat sértő tartalom elhelyezése, közzététele.

VI. Előfizetés Premium csomagra

Az Ügyfélnek lehetősége nyílik előfizetni a Salonhero Premium csomagra, mellyel kijelenti, hogy elfogadja jelen felhasználási feltételeket. Az előfizetés online történik, bankkártyaadatok megadásával. Az előfizetés havidíjas rendszerben történik, mely által az Ügyfél kártyájáról az előfizetés napjától kezdődően minden hónap ugyan azon napján levonódik az előfizetés díja. Az előfizetés listaára a https://salonhero.hu/csomagok oldalon található, és az ezen az oldalon feltüntetett funkciókat tartalmazó alkalmazáshoz biztosít hozzáférést.

VI/1. Pénzvisszafizetési garancia

A Salonhero a pénzvisszafizetési garanciáját megszünteti 2023 szeptember 1-jétől. Ez azt jelenti, hogy az ez után aktiválódó előfizetési hónapokra nem lesz érvényes a pénzvisszafizetési garancia.

VII. A Rendszer használatának technikai feltételei

A Rendszer web alapú, internet kapcsolatot igénylő szoftver-szolgáltatás, mobilalkalmazás formájában. A Rendszerbe a Salonhero Business alkalmazáson keresztül lehet bejelentkezni. Bejelentkezés feltétele a szélessávú internetkapcsolat és a felhasználó név és jelszó ismerete. Felhasználónak minősülnek azok, akiknek lehetősége (jogosultsága) van a Salonhero és Salonhero Business Rendszerbe bejelentkezni. A Rendszerbe egy felhasználónévvel csak egy valós személy jelentkezhet be. Külön személyeknek külön hozzáférési jogosultság használata szükséges. A Rendszer felhasználóinak jogosultságainak kezelését a Salonhero végzi. Az Ügyfél, illetve az általa meghatározott kapcsolattartónak lehetősége van Felhasználók hozzáadását, eltávolítását, aktiválását és inaktiválását, valamint felhasználói adatainak módosítását a Rendszerben elvégezni. Felhasználó felelőssége saját felhasználói nevének és jelszavának biztonságos tárolása. A nem megfelelő felhasználónév-jelszó tárolásból eredő károkért a Salonhero semmilyen felelősséget nem vállal. Az Ügyfél és a Felhasználó köteles a Rendszer általa észlelt hibáit haladéktalanul bejelenteni a Salonhero elérhetőségei egyikén. A Salonhero garantálja, hogy a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 98%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez legfeljebb évente 7,3 nap leállási lehetőséget biztosít a Salonhero szolgáltatása számára.

VIII. A Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnik, a tagság inaktívvá válik, és az adatok az ettől számított 90 nap után törlésre kerülnek az alábbi esetekben:1. Amennyiben az Ügyfél lemondja a szolgáltatást;2. Azonnali hatályú felmondással szerződésszegés esetén, a felmondás kézbesítése napján;3. Salonhero jogutód nélküli megszűnésével a cég törlésének napján;5. Ügyfél elhalálozása esetén; ha az örökös a jogviszonyt nem kívánja folytatni;6. Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével;7. Vis maior 30 napot meghaladó fennállása esetén;7. A felek közös megegyezésével. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.A Salonhero azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:1. Ha az Ügyfél a szerződés rendelkezéseit súlyosan megsérti;3. ha az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, amely a Salonhero jogos érdekeit, jóhírnevét sérti;4. ha az Ügyfél által a szerződéskötés során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak;5. ha az Ügyfél a Salonhero-t egyéb módon megtéveszti;6. ha az Ügyfél megsérti a Salonhero adatkezelésre vonatkozó szabályait;7. ha az Ügyfél a Rendszert nem a jelen ÁSzF-ben rögzítettek szerint használja.

IX. Panaszkezelés

Panasszal, vagy bármilyen igénnyel kapcsolatban a Salonhero az Ügyfél rendelkezésére áll munkanapon 9.00 és 17.00 óra között az Alkalmazáson található Kérdezz minket űrlapon keresztül, továbbá az alábbi email-elérhetőségen: krisz@salonhero.huAz Ügyfél a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be panaszát vagy igényét, melyet a Salonhero a lehető legrövidebb időn belül elbírál.

X. Promóciós funkció - QR kód

a) A Szolgáltató az Applikáció telepítésével és használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz és elfogadja, hogy jutalomra kizárólag a jelen dokumentumban foglaltak pontos betartása esetén jogosult, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen dokumentumban foglaltakat maradéktalanul betartja.A Vendégek által letöltött alkalmazáshoz tartozik egy QR kód, amit meg tud jeleníteni a Vendég a jobb felső sarokban található kódbeolvasó ikonra kattintva. A Vendégnek minden olyan szolgáltatás befejeztével, amellyel elégedett és amiért így a Szolgáltatónak fizet, kötelessége bemutatni ezen QR kódot a Szolgáltatónak, akihez foglalt a Salonhero rendszerén keresztül, ezzel megerősítve, hogy a szolgáltatás végbement. A Szolgáltató ez esetben be tudja olvasni a QR kódot és a szolgáltatás elvégzéséért jutalomban részesül a Salonhero-tól.A Szolgáltató jutalomra kizárólag az Alkalmazáson keresztül történő foglalás esetén és csak akkor jogosult, amennyiben a Szolgáltató Budapesten helyezkedik el, a foglaláson a Vendég megjelenik, és a szolgáltatást a Szolgáltató teljesítette. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését a foglaláshoz tartozó, Vendég által bemutatott QR kód beolvasásával igazolja a Salonhero felé.A jutalom összege foglalásonként 500 forint, melyek összege egy naptári hónapban (a hónap első napján 00:00 perctől a hónap utolsó napján 23:59 percig) a maximum 12000 forint összeget nem haladhatja meg. A naptári hónapban a Szolgáltató által megszerzett jutalom összege semmilyen esetben nem haladhatja meg az Applikáció használatáért fizetendő havi díj mindenkori összegét. A jutalom az Applikáción belül a Szolgáltató részére pontok jóváírásával kerül kiosztásra, mely pontokat a Szolgáltató a naptári hónap zárását követően válthat készpénzre. Egy Applikációs jutalom pont egy magyar forint (HUF) összegű jutalomra váltható be.A Szolgáltató a jutalom pontokért járó pénz jutalmat a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult igényelni a Salonhero-tól. A Szolgáltató kizárólag a jelen dokumentumban foglalt szabályoknak megfelelően, jogszerűen szerzett jutalom-pontokért járó pénz-jutalomról jogosult számlát kiállítani.A Szolgáltató a jutalomra vonatkozó számlát legfeljebb kétheti gyakorisággal jogosult kiállítani. Jelen fejezet vonatkozásában a tárgyi hónap az a naptári hónap, amelyben a Szolgáltató a jutalom-pontokat megszerezte, azaz amely hónapban a Vendég által bemutatott QR kódokat beolvasta. A jutalomra vonatkozó számlát a Szolgáltató legkésőbb a tárgyi hónapot követő hónap 15. napjáig köteles szabályszerűen kiállítani “marketing tevékenység céljából végzett szépségipari szolgáltatás” néven és megküldeni a Salonhero részére. Amennyiben Szolgáltató a számla kiállítására vonatkozó határidőt elmulasztja, a tárgyi hónapot követő hónap 15. napját követő napon 00:00 perckor a jutalom-pontjai törlődnek az Applikációról, ezáltal a Szolgáltató a jutalomra való jogosultságát is elveszíti.A Salonhero az arra jogosult Szolgáltató által határidőben, szabályzerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül fizeti meg a jutalmat a Szolgáltató részére. Szolgáltató a számla teljesítésére banki átutalással történő teljesítést köteles megadni, a Salonhero így banki átutalással vagy készpénzes kifizetéssel teljesíti a jutalom megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.b) A Vendégeknek szóló rész VIII./b) pontjában tárgyalt kedvezmény promóciós funkció Szolgáltatót érintő része. Amennyiben a Szolgáltató a Salonhero Business alkalmazásban bekapcsolja a főoldalon található legalsó kártya Partnerségi funkcióját, a Szolgáltató kijelenti, hogy elfogadja a Vendégek oldaláról érkező, “kredit beváltásért cserébe árendegmény”-t jelentő igényt. A Salonhero vállalja a felelősséget, hogy ezen beváltott krediteket adminisztrálja és a hónap végén egyösszegben a Szolgáltatónak kifizeti, “marketing tevékenység céljából végzett szépségipari szolgáltatás” néven kiállított számla ellenében. Így a kedvezmény adása a Salonhero kreditet beváltó Vendégnek nem jelent közvetlen költséget a Szolgáltató számára.A promóció időtartama: 2022. 06. 01. 00:00 - 2023. 03. 31. 23:59.A Salonhero fenntartja a jogot a promóció időtartamának meghosszabbítására.

XI. Vegyes rendelkezések

A felek egymáshoz intézett közlései postai küldemény esetén annak átvételének napján, email küldemény esetén a visszaigazolás napján minősülnek kézbesítettnek. Ha a postai küldemény átvételét a címzett megtagadja, vagy az „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza, akkor a küldemény a feladást követő 5. napon kézbesítettnek minősül. Ha az email küldeményre visszaigazolást nem küld a címzett, akkor az az elküldést követő 5. napon kézbesítettnek minősül. az Alkalmazáson a Salonhero által megjelenített valamennyi tartalom (szolgáltatás-, termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Salonhero. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének.A Salonhero kizárja a felelősségét az Alkalmazás használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy az Alkalmazás használata során felmerülő bármely kárért. az Alkalmazás használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. A Salonhero fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSzF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSzF módosítása nem érinti a határozott időre kötött szerződéseket, szolgáltatásokat a határozott időtartam alatt. Egyébként a módosított rendelkezések a közlésüket követő 16. naptól lépnek hatályba. Az ÁSzF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSzF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadók. A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Salonhero és az Ügyfél között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

© 2023 Copyright. All rights reserved.